LO im. M.Kopernika

Projekt „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”

Nasza szkoła wraz z Liceum Ogólnokształcącym nr 2 i Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Podstawową Szkołą Specjalną w Lubiejewie oraz Podstawową Szkołą Specjalną w Zuzeli realizuje projekt pn. „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”.
Beneficjentem projektu jest Powiat ostrowski, a Partnerem Projektu Fundacja Stiwek. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu łącznie 1 950 746,40 zł
Czas trwania projektu: od 01.08.2018 roku do 31.07.2020 roku
Numer projektu RPMA.10.01.01-14-a362/18

Celem projektu są udoskonalone kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy 849 uczniów 5 szkół prowadzących kształcenie ogólne: 530 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im M. Kopernika 180 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 1, 100 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, 20 uczniów Podstawowej Szkoły Specjalnej w Lubiejewie i 19 uczniów Podstawowej Szkoły Specjalnej w Zuzeli przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych uwzględniających ich indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne i możliwości psychofizyczne, zwiększony potencjał edukacyjny 11 uczniów szkół specjalnych przez rehabilitację, udoskonalone kompetencje dydaktyczne 82 Nauczycieli i stworzone warunki do nauczania metodą eksperymentu w 5 szkołach do 31.07.2020
Dzięki projektowi 265 uczniów 3 liceów ogólnokształcących z niskimi wynikami w nauce wyrówna szanse edukacyjne przez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych 260 uczniów 3 liceów ogólnokształcących udoskonali kompetencje matematyczne, przyrodnicze, cyfrowe i językowe dzięki czemu zwiększą szanse na wysoki wynik na maturze na poziomie rozszerzonym i szanse na kontynuowanie edukacji na wybranych uczelniach
810 uczniów 3 liceów ogólnokształcących przez udział w projektach edukacyjnych opartych o zainteresowania naukami matematyczno-przyrodniczymi, społecznymi, ekonomicznymi rozwinie kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i pracę zespołową.
Kreatywność i pracę zespołową rozwinie także 39 uczniów szkół specjalnych przez udział w dodatkowych zajęciach rozwojowych.
11 uczniów szkół specjalnych zmniejszy poziom deficytów rozwojowych dzięki zajęciom rehabilitacyjnym w formie integracji sensorycznej.
Zostaną także udoskonalone kompetencje dydaktyczne 82 nauczycieli 5 szkół. Powstanie międzyszkolna pracownia informatyczna i chemiczna w Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika.
Zostaną stworzone warunki do nauczania metodą eksperymentu przez doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych w 3 Liceach Ogólnokształcących, w Podstawowej Szkole Specjalnej w Lubiejewie i Zuzeli, doposażona pracownia informatyczna w Zuzeli.

Skip to content