Informacja o projekcie „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”


Nasza szkoła wraz z Zespołem Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz z Zespołem Szkół w Małkini Górnej realizuje projekt pn „Uczniowie powiatu ostrowskiego rozwijają swoje umiejętności”.
Beneficjentem projektu jest Fundacja Stiwek, a Partnerem Projektu Powiat ostrowski Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych), dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa.

Wartość projektu łącznie 1 174 620,00 zł
Czas trwania projektu : od 01.01.2017 roku do 31.12.2018 roku
Numer projektu RPMA.10.01.01-14-3742/15-00

Celem projektu jest udoskonalenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 950 uczniów Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej, Liceum Ogólnokształcącego nr 2 i Technikum nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej oraz Technikum w Małkini Górnej przez udział uczniów w różnych formach zajęć dodatkowych.

Dzięki projektowi 180 uczniów w/w szkół wyrówna dysproporcje edukacyjne poprzez udział w zajęciach wyrównawczych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języków obcych.
200 uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce będzie doskonalić kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i językowe przez udział w zajęciach doskonalących i kołach zainteresowań, co przyczyni się do osiągnięcia sukcesu na maturze zdawanej na poziomie rozszerzonym.
Dla uczestników zajęć doskonalących i kół zainteresowań zaplanowano wyjazdy edukacyjne do: Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Obserwatorium Astronomicznego w Gdańsku i Olsztynie i Białowieskiego Parku Narodowego. W trakcie tych wyjazdów uczniowie będą pogłębiać wiedzę oraz uczyć praktycznego wykorzystania wiadomości uzyskanych w trakcie zajęć.

80 uczniów rozwinie kompetencje społeczne poprzez udział w interdyscyplinarnych projektach edukacyjnych, których celem jest wzrost włączenia społecznego uczniów w życie społeczności lokalnej.
400 uczniów przez udział w warsztatach będzie rozwijać postawy inicjatywności i przedsiębiorczości co zwiększy ich szanse na realizację wybranej przez siebie drogi zawodowej i życiowej
Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w projekcie będą doskonalić wiedzę jak unikać zagrożeń w cyberprzestrzeni i zarządzać swoją tożsamością w sieci.

W projekcie weźmie udział 87 nauczycieli 4 szkół. Będą doskonalić umiejętności wykorzystania urządzeń multimedialnych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w trakcie lekcji. Powstanie też sieć współpracy nauczycieli 4 szkół. Powstanie zespołów przedmiotowych, wymiana doświadczeń między nauczycielami pozwoli podnieść jakość procesu dydaktycznego w każdej ze szkół.

W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie przedmiotowe.

Ogółem w projekcie zostanie zrealizowanych
-3120 godzin zajęć wyrównawczych dla 60 grup
-3328 godzin zajęć doskonalących i kół zainteresowań dla 64 grup
-962 godziny zajęć doskonalących kompetencje informatyczne w tym w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla 38 grup
-1672 godziny warsztatów z przedsiębiorczości dla 38 grup uczniów
-1116 godzin projektów edukacyjnych dla 22 grup